Shin Ifrit

Games

วิธีสู้ 真イフ ( Ifrit Hard ) แบบง่ายๆ อ่านทีเดียวรู้ไต๋

การจะลงไปสู้ชินอิฟริท นั้นจะต้องจบเนื้อเรื่องเกมในแพทนี้ก่อน หลังจากนี้จะขอใช้คำว่า End Content ของ Patch 2.0 ละกัน หลัง...
Copied title and URL