bankoku shabu shabu

Chills & Talks

ลองกินร้านชาบูโคตรแพง Bankoku Shabu

ครั้งนี้ได้โอกาสไปลองร้านชาบู Bankoku shabushabu เป็นร้านชาบูที่อยู่ถนนเส้นรัชดาภิเษก ตรงข้ามบุญถาวร พอดีเลย ถ้าเซิจไปบุ...
Copied title and URL