aux cable

Games

การใช้ Line In เพื่อลดปัญหาเสียงย้อนเข้าไมค์ กรณีเล่นเกม Handheld และคุย Voice Chat ไปด้วยกัน

สำหรับคนเล่นเกมเครื่องคอนโซลประเภท 3DS PSvita Nintendo Switch หรือไม่ก็เกมมือถือ คงจะมีเวลาที่เล่นออนไลน์กับเพื่อนๆ แล้ว...
Copied title and URL